ผลิตภัณฑ์สารออร์แกนิคโซลูชั่น Nawa ก่อตั้งในปีพ.ศ.2550 โดยนาวาสยามฟาร์มออร์แกนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและคนไทย
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทย
• มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
• มีรายจ่ายลดลง เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีและค่ารักษาพยาบาล
• มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรงปลอดภัย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง
เพื่อให้คนไทยได้บริโภคพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย
• เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรง เนื่องจากพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

การดำเนินงานของ Nawa มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้และคำแนะนำให้เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง
Nawa ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและคนไทย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการหลายราย และผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ที่ใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น Nawa ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

การดำเนินงานของ Nawa เพื่อช่วยเกษตรกรไทยและคนไทย
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายจ่ายลดลง
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี
เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรงปลอดภัย
Nawa ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้คนไทยได้บริโภคพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย

NAWA ย่อมาจาก Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants เป็นเทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม
NAWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA ประกอบด้วย
• สารเร่งเชิงชีวภาพ ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงคุณภาพดิน
• สารควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

NAWA ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยพบว่าเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA มาใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 10-20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20-30% และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้ 50-60%

NAWA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ NAWA ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด