หน้าหลัก

ทำมะชาด” ส่งความสุขให้เกษตรกรด้วยนวัตกรรม
ของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตสูง, เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ, ตอบสนอง
ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รวดเร็ว ตลอดจนช่วยสร้างรายได้และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

ทำมะชาด

เราช่วยให้ การเพาะปลูกพืชไร่ นา สวน เป็นเรื่องง่ายขึ้น

เพราะแค่ฉีดพ่นก็เห็นผลทันที

พืชที่ได้รับสารจาก “ทำมะชาด” จะมีลักษณะต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ให้ผลผลิตสูงกว่าปกติทั่วไป และสามารถใช้งานได้เดี่ยว ๆ
โดยไม่ต้องผสมกับสารใด ๆ เลย แต่ถ้าผสมกับสารเคมีที่ท่านใช้อยู่แล้ว จะทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ลดปริมาณการใช้ลงได้มาก ช่วยให้ประหยัดเงินตราได้มากขึ้น พร้อมๆสุขภาพที่ดีขึ้น