การพัฒนาสู่วิถีแห่งการเพาะปลูกออร์แกนิค เริ่มจากปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เรากิน การสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สารเคมีตกค้างในพืชผักนั้น เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจปนเปื้อนเข้าสู่พืชผักได้ในระหว่างการปลูกหรือการเก็บเกี่ยว สารเคมีตกค้างเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาท เป็นต้น

นอกจากนี้ การสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร สารเคมีเหล่านี้อาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและปนเปื้อนสู่ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และพืชพรรณในธรรมชาติ

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดในการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค ซึ่งหมายถึงการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคนั้น เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคนั้น มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง
  • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
  • ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และคงทน

ในปัจจุบัน การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ จากผู้บริโภคและเกษตรกร เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน และเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสู่วิถีแห่งการเพาะปลูกออร์แกนิคนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป

ด้วยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน การเพาะปลูกแบบออร์แกนิคจะสามารถเติบโตและขยายตัวได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป

  • ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

Nawa Siam มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีรายจ่ายลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกพืชผักและผลไม้แบบอินทรีย์ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

Nawa Siam ให้บริการแก่เกษตรกรไทยทั้งในด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรม โดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอินทรีย์

  • ช่วยให้คนไทยได้บริโภคพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย

Nawa Siam มุ่งมั่นที่จะให้คนไทยได้บริโภคพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรง โดยมุ่งเน้นให้คนไทยเข้าถึงพืชผักและผลไม้อินทรีย์ได้ง่ายขึ้น

Nawa Siam เชื่อว่าการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและคนไทยให้เข้าถึงพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัย จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

  • โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์

โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรไทยเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและผลไม้แบบอินทรีย์ โดย Nawa Siam ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการปลูกพืชผักและผลไม้อินทรีย์ หลักสูตรการจัดการแปลงปลูกอินทรีย์ และหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์

  • โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอินทรีย์

โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรไทยในการปรับปรุงแปลงปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย Nawa Siam ได้จัดหาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ

  • โครงการตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

โครงการนี้มุ่งเน้นให้คนไทยเข้าถึงพืชผักและผลไม้อินทรีย์ได้ง่ายขึ้น โดย Nawa Siam ได้จัดตั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

  • โครงการจำหน่ายพืชผักและผลไม้อินทรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์

โครงการนี้มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถสั่งซื้อพืชผักและผลไม้อินทรีย์ได้ง่ายขึ้น โดย Nawa Siam ได้เปิดช่องทางจำหน่ายพืชผักและผลไม้อินทรีย์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ

Nawa Siam ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยและคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรง “เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย”